Νομική Προστασία

Νομική Προστασία εξ ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για την διεκδίκηση κάθε είδους αξίωσης του ασφαλισμένου κατά οποιασδήποτε ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα πηγάζει από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ίδιου σε αυτήν, ως ασφαλισμένου, αντισυμβαλλόμενου και δικαιούχου του ασφαλίσματος, ανεξάρτητα από το είδος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης, στον οποίο αφορά και της παρεχόμενης κάλυψης, κατά την εξωεπαγγελματική (προσωπική) του δραστηριότητα.

 Ενδεικτικά και μόνο, εμπίπτουν στην ασφάλιση διαφορές που θα ανακύψουν:

  • Από ατομική ασφάλιση ζωής και υγείας, συνταξιοδοτικά προγράμματα κλπ.  
  • Κάθε είδους πρόγραμμα κατοικίας, κύριας και εξοχικής (πχ πυρός, κλοπής, αστικής ευθύνης). 
  • Υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις ιδιωτικής χρήσης οχημάτων (αυτοκινήτων και δικύκλων), σκαφών αναψυχής κλπ

Ενημερωτικά έντυπα των ασφαλιστικών μας προιόντων (IPID’s)