Ασφαλεια Ιατρών

Νομική Προστασία Ιατρών

Για Ιατρούς με Ιατρείο (χωρίς εξαρτημένη σχέση εργασίας) η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για:
  • Ποινική Υπεράσπιση
  • Υποβολή Μήνυσης
  • Διεκδικηση Αποζημίωσης
  • Εργασιακές Διαφορές
  • Μισθωτικές Διαφορές
  • Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Διαφορές από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Για Ιατρούς με Ιατρείο (με εξαρτημένη σχέση εργασίας) η προστασία επεκτείνεται και στις υπηρεσίες, που παρέχει αυτός απασχολούμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας:
  • Διαφορές απο Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας
  • Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου γιατρού