Νομικη προστασία σκαφών

Νομική Προστασία σκαφών

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου, ή του χειριστή του σκάφους
  • Αν ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις από σωματικές βλάβες
  • Από την πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο σκάφος
  • Κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του σκάφους, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών της
  • Την διεκδίκηση απαιτήσεων του ασφαλισμένου από συμβάσεις, που συνδέονται άμεσα με το ασφαλισμένο σκάφος
  • Την προσφυγή στις αρμόδιες λιμενικές και διοικητικές αρχές για επανάκτηση της άδειας
  • Η κάλυψη ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, που θα προκληθούν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος

 

Ενημερωτικά έντυπα των ασφαλιστικών μας προιόντων (IPID’s)