Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθένειας

Παρέχεται σε αλλοδαπούς μετανάστες ώστε να λάβουν άδεια πραμονής στη χώρα και είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β)